Tänkandet styr hur vi gör och vilket resultat vi får

All förändring har en utgångspunkt i att någon vill ha ett annat resultat än vad som existerar just nu.

Att nå det önskade resultatet kan ju ibland upplevas som utmanande eller till och med omöjligt. Det som står i vägen för att nå våra önskade resultat kan man enkelt kalla för hinder. Hindren kan vara av många olika slag – rena fysiskahinder som en sten, eller ibland är hindret saker som tid, resurser, kunskap, pengar mm. Ibland sitter det bara i våra egna tankar om vad som är möjligt. Ofta går det heller inte som planerat vilket gör att man måste göra flera omtag innan man inser vad som krävs för att nå resultatet. I bild kan man beskriva det som bilden nedan.

Ett av mina första uNÖHRAMppdrag som projektledare var att ta över ett havererat migrerings- och konverteringsprojekt. Två färghandelskedjor skulle slås ihop och vi behövde flytta hela datacentralen från ett ställe till ett annat och dessutom konvertera all kod till ny hårdvara. Leverantören för
konverteringsprogramvara var erfarna och hade aldrig genomfört ett projekt på kortare tid än 9 månader och vi hade bara 5 månader kvar. Eftersom det var mitt första uppdrag utgick jag naturligtvis ifrån att det var möjligt. Jag sa till projektgruppen – jag vet att det kanske inte går men om det går att få klart projektet i tid – hur ska vi göra då? Mer om det längre ned…

I arbetet med förändring dyker två viktiga begrepp upp som leder till framgång – Produktivitet och Effektivitet. I vår processorienterade industriella värld har vi utvecklat mängder av olika processer, modeller och metoder som gör att vi är fantastiskt produktiva. Resultatet blir tyvärr allt som oftast inte vad ledningen, styrgrupper, m.fl. önskar sig trots hög produktivitet. Orsaken är att vi inte når den önskade effektiviteten. Produktivitet kan man förenklat säga är att göra saker och ting på rätt sätt. Effektivitet handlar snarare om att göra rätt saker. Att göra rätt saker kräver mycket tänkande. Föreställ dig att arbetet enligt bilden ovan istället beskrivs som bilden nedan.

Tänka-göra-resultatEffektiviteten i arbetet handlar istället om hur vi tänker. Tänkandet är ett arbete som bäst genomförs i grupp med många kompetenser och perspektiv och med delresultat som skapar erfarenhet. Ibland kan man kalla tänkandet för kultur. En del kallar det för flum bara för att det inte alltid går att beskriva i objektiva termer och för att det snarare handlar om mänskligt beteende snarare än hårda processer.

Migrerings- och konverteringsprojektet jag drev lyckades gå i mål med endast med 2 veckors försening. Vi visste att det var omöjligt men vi tänkte att om det var möjligt hur skulle vi göra då? Projektgruppen och leverantören av konverteringsprogramvaran kom gemensamt fram till att 20% av det som skulle göras gav 80% av det önskade resultatet, vilket var tillräckligt för att kunna starta. Dessa aktiviteter identifierades och genomfördes först. När det viktigaste var gjort, betade vi av övriga aktiviteter i viktighetsordning och i mån av tid. Vissa aktiviteter fick vi göra efter att vi gått i mål. Denna sortering i viktigast och mindre viktigt ökade effektiviteten och resulterade i framgång genom att vi tänkte rätt och gjorde rätt saker i rätt ordning, samtidigt som vi arbetade på rätt sätt.

NLP för IT jobbar med hur man kan hantera tänkandet. Vi tränar människor i hur människor tänker och hur man kan använda detta kunnande till sin fördel för att nå önskade resultat. Grunden för ”Tänkandet” kommer från neurovetenskapen som beskriver hur vår hjärna tar emot och hanterar information, dvs. hur vi tänker, som sedan får en avgörande effekt på hur vi gör och därmed resultatet.

Read More

Besök NLPforIT på kompetensmässan den 9 November – Föredrag kl 11.30.

NLPforIT deltar på kompetensmässan. Vi håller föredrag om Metoder och Modeller för Effektiv Kommunikation och Påverkan kl 11.30 den 9 november. Kom och träffa oss!

11.30-12.00 NLPforIT – Modeller och metoder för effektiv kommunikation och påverkan

NLPforIT lär ut konsten att kommunicera och påverka med hjälp av modeller och metoder hämtade från språkvetenskapen, neurosvetenskapen och beteendevetenskapen. En av de största utmaningarna idag är att öka effektiviteten. Effektivitet påverkas genom att skapa kunskap, förståelse, samverkan, motivation, kultur mm. Idag hämmas effektiviteten genom att vi tvingas använda stor del av tiden till att hantera brister i kommunikationen med kunder, inom företaget, mellan människor. Frustrationen och irritationen över att inte bli förstådd eller att inte förstå raserar förtroende och effektiviteten även om vi är produktiva. Genom träning och förståelse med våra modeller och metoder kan den egna kommunikationsförmågan utvecklas avsevärt. Hur gör man för att påverka? Hur gör man för att förstå? Hur gör man för att prestera bättre? Hur gör andra? Hur gör du idag?

 

Read More

Exakt fel men ungefär rätt

Genom att utgå från att allt vi gör är exakt fel och istället använder återkoppling och korrigering för att leda oss rätt, skapar vi bättre och mer accepterade resultat.

IT-branschen har en fenomenal förmåga att planera, kalkylera, specificera, modellera och dokumentera enligt många bra och utvecklade metoder och modeller. Trots denna fenomenala förmåga har jag under mina 30 år i branschen aldrig varit med om att resultatet varit rätt dvs som vi trodde när vi startade. Det har alltid varit exakt fel och om man generaliserar och förvränger lite så har resultatet ibland varit ungefär rätt.

När man diskuterar projekt i IT-branschen säger många att det alltid kostar mer och tar längre tid än vad som ursprungligen önskades. En del säger att de i princip aldrig varit med om något projekt av dignitet som gått i mål enligt plan. En del säger dubbelt, en del tycker att PI, d.v.s. ungefär 3, är ett mer beskrivande nyckeltal.

Metodmässigt har vi i branschen inte lyckats ta fram några bra metoder för att hantera detta problem annat än s.k. ändringshantering, vilket ofta tar sig uttryck i att försöka hindra eller minimera förändringar, d.v.s. rättningar av det som ursprungligen var fel. Ibland blir ändringshanteringen kanonbra och får alla att förstå nödvändigheten i att rätta felaktigheter. I slutändan blir alla ändå upprörda över att tid och kostnad drog i väg mellan 2 och 3 gånger. Besvikelsen är alltid lika stor och sen diskuterar vi vems fel det var, eller hur vi kan planera bättre nästa gång eller till och med hur vi lägger ner dåliga projekt i tid innan det dragit iväg för mycket.

Vad skulle hända om utgångspunkten för allt arbete var att det kommer vara exakt fel? Kan man ändra på sättet att planera, kalkylera, specificera och dokumentera som ger bättre möjligheter att förutse och kompensera för de fel som ändå alltid dyker upp? Det Agila Manifestet tar upp denna fråga på ett bra sätt. Mer dialog, och konkreta arbetsresultat istället för dokument. Arbeta på ett sätt som bejakar och klarar att hantera förändringar.

Med stöd av NLPs modeller kan man enkelt förklara och beskriva varför det i princip är omöjligt att göra rätt eftersom det rätta är en subjektiv upplevelse och inte något objektivt. Allt vi gör filtreras genom våra erfarenheter, valda sanningar, värdering och tro, och alla människor har olika uppsättningar dessa filter. Sannolikheten att vi skall hitta exakt rätt i en subjektiv värld är svårt för att inte säga omöjligt.

Det är därför bättre med synsätt och tillvägagångssätt som utgår från att allt kommer vara exakt fel och istället arbeta för att utveckla och korrigera stegvis tills vi gemensamt bättre förstår vad resultatet faktiskt kommer att vara eller se ut. Det betyder inte att man skall sluta att planera eller drömma om önskat resultat. Det är en viktig del av utvecklingsprocessen, men ändå alltid exakt fel.

Inom NLP har vi en enkel modell för att beskriva denna stegvisa process. Den kan användas för dialog om alla önskade förändringar. Från en mindre uppgift till en större utmaning. Varje steg, varje del och helheten kan enkelt diskuteras och beskrivas med stöd av denna enkla modell. Vi kallar den för framgångsmodellen eller NÖHRAM.

NÖHRAM

Read More

Få ut mer av dina IT-kunskaper

Människors känslor, tro, värderingar, drivkrafter, erfarenheter är såväl medvetna som omedvetna.  Både det medvetna och det omedvetna styr vårt agerande och därmed våra möjligheter att nå framgång.

Den medvetna delen är vi vana vid att hantera och vi försöker att med systematik och kvalitet bli effektiva och uppnå bra resultat. Den omedvetna delen lämnas ofta till var och ens eget agerande. Vissa har hittat sitt sätt att hantera detta och är framgångsrika.

De som intresserar sig för och lär sig hanterar det omedvetna ökar sin effektivitet och förmåga att nå bra resultat. Jämför idrottare med lika yttre förutsättningar som är olika framgångsrika. Oftast faller detta under begreppet Mental träning.

Read More